متن فارسی استاندارد ایزو 10006

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 10006

متن فارسی استاندارد ایزو 10006

استاندارد ایزو 10006 در واقع دستورالعمل و راهنمایی برای مدیریت کیفیت در پروژه هاست. این استاندارد توسط سازمان بین المللی ایزو طراحی و تدوین شده است. استاندارد ایزو 10006 با هدف ارائه دستورالعمل هایی در مورد مدیریت در پروژه ها آماده شده است. این گواهینامه طرحی کلی از اصول و رویه های مدیریت کیفیت به دست می دهد که لازم الاجرا هستند که در مدیریت کیفیت پروژه ها بسیار موثر هستند.

این دفتر راهنما برای سازمان هایی که در مدیریت پروژه تجربه دارند و نیازمند آن هستند که سازمان از دستورات مجموعه های استاندارد ایران و ایزو 9001 پیروی می کند یا خیر. همچنین این استاندارد در پروژه های مختلفی فارغ از ابعاد، سادگی و پیچیدگی آن کاربرد دارد.

گواهینامه استاندارد ایزو 10006 در حقیقت مکمل استاندارد ایران ایزو 9004 است . راهنمایی که در متن استاندارد ایزو 10006 ارائه شده است، به کسانی که پیشتر تجربه ای در رابطه با مدیریت پروژه ها داشته اند و حال نیاز به حصول اطمینان از تطابق با رویه ها دارند بسیار کمک می کند.

مدیریت کیفیت در پروژه ها دارای دو جنبه است :

  • فرایندهای پروژه
  • محصول پروژه

مطابق متن فارسی استاندارد ایزو 10006 عدم تامین هر یک از این جنبه ها بر محصول پروژه تاثیر به سزایی دارد و دیگر طرف های ذینفع و سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

متن فارسی استاندارد ایزو 10006 این دو جنبه بر دستیابی به اهداف کیفیت به عنوان یکی از اهداف مدیریت ارشد نام می برد. رسیدن به این هدف نیازمند تعهد در تمام سطوح است.

البته باید گفت سازمان می بایست در سطح، مسئولیت فرآیندها و محصولات فعالیت های خود راه حفظ کند. ایجاد و نگهداری ساختار کیفیت فرایند و محصول در پروژه، منوط به رویکردی سیستماتیک است. باید هدف این رویکرد به نحوی باشد که اطمینان حاصل شود که نیازهای تصریحی و تلویحی مشتری، درک و برآورده شده باشد و نیازهای دیگر ذینفعان درک و مورد ارزیابی قرار گرفته شده و خط مشی کیفیت سازمان مبدأ “، برای استقرار در مدیریت پروژه، مورد توجه قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی